Наредби
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Наредбата е приета с решение № 9 на Общинския съвет, протокол № 2 от 11.02.2011  година.
Продължава...
 
Наредба за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги, и обекти
Наредбата е приета от Общинския съвет Горна Малина, с решение № 58, протокол № 4/04.07.2000 г., в заседанието на Общинския съвет и влиза в сила от 10.07.2000 година.
Продължава...
 
Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина
Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет, проведено на 16.04.2002 година с решение № 53/16.04.2002 година, протокол № 4/ 16.04.2002 година.
Продължава...
 
Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
Наредбата е приета от Общинския съвет Горна Малина с решение № 107, протокол № 4 от 07.06.2004 година
Продължава...
 
Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата
Приета от Общинския съвет на Община Горна Малина с Решение № 124 от Протокол № 7 от 07.11.2001 год.
Продължава...
 
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане по проекти по чл. 14 от ЗОД
Наредбата е приета с Решение № 61/31.03.2009 година на Общински съвет – Горна Малина
Продължава...
 
Наредба за управление на общинския дълг на Община Горна Малина
 
Продължава...
 
Наредба за символите, почетните знаци и звания на община Горна Малина
Наредбата е приета с решение №14 по протокол № 1 от 26.01.2006 г. на Общинския съвет Горна Малина и влиза в сила от датата на приемането й
Продължава...
 
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи
Наредбата  е приета с решение № 41/09.04.2008 година,  протокол № 3 на общински съвет Горна Малина  и  влиза в сила 7 дни след приемането й
Продължава...
 
Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Горна Малина/ Отменена
Наредбата е приета с решение № 40/09.04.2008 година, протокол № 3 на ОбС Горна Малина и влиза в сила 7 дни след приемането й / отменена с решение № 629 от 11.06.2018г. на Административен съд София област.
Продължава...
 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на общината
Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост /изм. и допълнен ДВ брой 54 от 2008 г./, с решение № 126  на Общинския съвет,  протокол № 10 от 26.11.2008 година.
 


Продължава...
 
Наредба за реда за управление и за разпореждане с общински жилища
Наредбата е приета с Решение № 62  от Протокол №  4/11.05.2005г. на Общински съвет Горна Малина.
Продължава...
 
Наредба №1
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина
Продължава...
 


Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS