Наредби
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности
Наредбата е приета с Решение № 1 на Общински съвет, протокол № 1 от 07.02.2014 г.
Продължава...
 
Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги

Наредбата е приета с Решение № 49 на Общински съвет, протокол № 3 от 22.12.2011 г.

Допълненена и изменена с Решение № 231 по протокол № 9 от 12.09.2012 г. на ОбС Горна Малина

Допълненена и изменена с Решение № 313 по протокол № 11 от 30.11.2012 г. на ОбС Горна Малина

Допълненена и изменена с Решение № 122 по протокол № 3 от 12.06.2013 г. на ОбС Горна Малина

Допълненена и изменена с Решение № 224 по протокол № 9 от 16.12.2013 г. на ОбС Горна Малина

Продължава...
 
Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
 
Продължава...
 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на общината
Приета с решение № 8 по протокол № 2 от 11.02.2011 година на ОбС Горна Малина.
 
Продължава...
 


Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS